KB to Bytes Conversion | Kilobytes to Bytes Converter
Kilobytes to Bytes Converter

1 KB = 1000 Bytes (in Decimal)
1 KB = 1024 Bytes (in Binary)